Regulamin serwisu nowy.digart.pl

1. Serwis nowy.digart.pl udostępniany jest przez spółkę Grupa Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10. (zwaną dalej Onet.pl) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000007763. Adres e-mail: bok@grupaonet.pl

2. Serwis nowy.digart.pl jest serwisem internetowym adresowanym do twórców sztuki cyfrowej , który obejmuje różnorodne dziedziny sztuki: od grafik, rysunków, poprzez fotografie, projekty stron internetowych, a skończywszy na poezji, prozie i innych obszarach sztuki. Serwis nowy.digart.pl umożliwia umieszczanie prac (graficznych oraz tekstowych) oraz ich prezentację na stronach serwisu.

2.1 W niniejszym regulaminie pod terminem „użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów, umieszczającą w nim swoją twórczość cyfrową.

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

4. Aby mieć możliwość korzystania z serwisu nowy.digart.pl w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz umieszczania prac) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą. Od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywacja konta w serwisie nowy.digart.pl” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta, a następnie zaloguje się do Konta, co oznacza żądanie rozpoczęcia świadczenia Usługi (dostarczania treści cyfrowych), Onet rozpoczyna świadczenie Usługi nowy.digart.pl.

5. Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Onet.pl S.A. oraz przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom Grupy Onet.pl S.A. w celach związanych z prowadzeniem serwisu nowy.digart.pl oraz w celach marketingowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

9. Usunięcie przez Onet.pl, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez Onet.pl usługi w ramach serwisu nowy.digart.pl i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z serwisu nowy.digart.pl wszystkich jego prac wraz z komentarzami do nich. Ponowne użycie zablokowanego identyfikatora jest niemożliwe.

10. Onet.pl przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

11. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Grupę Onet.pl S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 oraz na przekazanie jego danych osobowych kontrahentom Grupy Onet.pl w celach związanych z prowadzeniem serwisu nowy.digart.pl oraz w celach marketingowych.

12. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu nowy.digart.pl i innych usług Onet.pl jak również innych produktów i firm na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

13. Otwierając konto w serwisie nowy.digart.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie nowy.digart.pl może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

15. Onet.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt. 14 powyżej oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

16. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie nowy.digart.pl, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

17. Grupa Onet.pl S.A. natychmiast powiadomi o takim fakcie użytkownika i pozostawi mu decyzję w sprawie ustanowienia pełnomocnika do prowadzenia sprawy sądowej.

18.Wszelkie pytania dotyczące serwisu nowy.digart.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@digart.pl.

19. Prawo odstąpienia od umowy.

-  Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny;

-  Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy;

- Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien skorzystać z opcji usunięcia konta (należy wejść w ustawienia „Moje konto”, „Edycja danych”, a następnie „Usuń konto”);

- Użytkownik może także przesłać jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres Administratora:

Grupa Onet.pl SA
ul. Pilotów 10
31-462 Kraków
Z dopiskiem "nowy.digart.pl"

lub drogą mailową na adres bok@grupaonet.pl

o przykładowej treści:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych/Serwisu nowy.digart.pl
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:
Adres e-mail podany podczas rejestracji:
Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

- Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu (14 dni) wskazanego powyżej. Po otrzymaniu informacji, Administrator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji. Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności wykonania przez Użytkownika samodzielnie operacji usunięcia konta w serwisie nowy.digart.pl.  

20. Interoperacyjność treści cyfrowych (aplikacja i pozostałe narzędzia informatyczne Serwisu). Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych (Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (np. Local Storage) oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje, przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z Usługi sprawdzenie, czy posiadany przez Użytkownika sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika należy zwrócić się do Administratorów korzystając z adresu e-mail kontakt@digart.pl

21. Onet.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu nowy.digart.pl przez jego Użytkowników;

- treść opisów charakteryzujących umieszczane przez Użytkownika prace;

- treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne);

- szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie

- wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

22. Onet.pl zastrzega sobie prawo do:

- okresowego wyłączania serwisu nowy.digart.pl;

- zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika w polach opisujących zgłaszane prace;

- usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu nowy.digart.pl

- zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu nowy.digart.pl, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu nowy.digart.pl.

23. Onet.pl informuje, iż podczas korzystania z Portalu Onet w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Onet. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Grupy Onet.pl dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://ofirmie.onet.pl/polityka-prywatnosci.

24. Informacje o prawie do odstąpienia

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi nowy.digart.pl (dostarczanie treści cyfrowych) zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli rozpoczęcie świadczenia Usługi rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez ONET o utracie prawa odstąpienia od umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Onet za wyraźną zgodą Użytkownika rozpoczyna się od momentu, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację do Usługi klikając na link aktywujący przesłany przez Onet w wiadomości „Aktywacja konta w serwisie nowy.digart.pl” na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta i zaloguje się do Konta.

25. Możliwość pozasądowa i sądowo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Spory pomiędzy Onet a konsumentem (Użytkownikiem) dotyczące Usługi mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

26.Informacje o kodeksach dobrych praktyk, do których przystąpił Onet

Onet informuje, że przystąpił do większości kodeksów dobrych praktyk w ramach członkowstwa w organizacji pracodawców Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska z siedzibą w Warszawie (IAB Polska), których treść ze wskazaniem sygnatariuszy, dostępna jest pod adresem: http://iab.org.pl/standardy-i-dobre-praktyki/

27. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem: http://nowy.digart.pl/tekst/regulamin.html Onet.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

28. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z umieszczania materiałów w serwisie nowy.digart.pl w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian Regulaminu.

29. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z nowy.digart.pl prosimy kierować na adres: Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.